Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018


งานวิ่งแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพ ประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการแข่งขันตามคู่มือ "มาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย" และรับรองการแข่งขันโดย "สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กติกาการแข่งขัน


กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

10 km : 2 ชั่วโมง

1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด "Gun time" เป็นหลัก

2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักวิ่งจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติจำนวนเปิดรับ

นักกีฬาระยะ 10Km รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

1.1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง

1.2. การบันทึกเวลา เงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น

1.3 เปิดรับทุกสัญชาติการบันทึกเวลาแข่งขัน เงินรางวัลและถ้วยรางวัล

เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นค่าลงสมัคร

10Km : 500 บาท
กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

1. กติกาการแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ดำเนินการตามคู่มือ “มาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย” ถูกต้องตามหลัก กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

2. การแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร

  • ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
  • การแข่งขันชิงถ้วยเงินรางวัล ตลอดจนการบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการ จะเปิดรับเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น

3. การลงทะเบียนแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ต้องใช้ชื่อนามสกุล ถูกต้องตรงตามบัตรประชาขนและทะเบียนบ้าน

4. การแสดงตน นักวิ่งแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตรต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียนบน เว็บไซต์ www.10kthailandchampionship.com และต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ

5. การจัดเวลา การแข่งขันแบบรุ่นประชาชนทั่วไป (Overall) จะใช้เวลา “Gun Time” ในการชี้วัดผลแพ้ชนะอย่างเป็นทางการ

6. การปล่อยตัว นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา

7. ระหว่างการวิ่งแข่งขัน

  • นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน
  • กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที

8. การรับรางวัล

  • นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว ณ จุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที
  • หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
  • การแสดงตนเข้ารับรางวัล จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB แสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และเพื่อความโปร่งใสผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดงสัญชาติไทย อย่างเข่น สูติบัตรมาแสดงด้วย

9. การประท้วง การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย

10. การเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนชื่อผู้ลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียนในชิพ

รุ่นอายุการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร

ชาย หญิง
13-15 13-15
16-19 16-19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60+ 60+

*หมายเหตุ การแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร ผู้สมัครจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอายุอัตโนมัติ และการนับอายุใช้หลักการเดียวคือ ปี 2561 – ปีอายุเกิดกติกาของงาน

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้:

1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย

2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร

3. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

a. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

b. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

c. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

4. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน

5. นักวิ่งต้องมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ประตูบริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับการแข่งขันแต่ละระยะ

6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

9. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้กติกาการแข่งขัน

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

1. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร

2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

4. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย

5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

6. กำหนดเวลาวิ่งคือ คือ 10 กิโลเมตร ภายใน 2 ชัวโมง โดยมีจุดตัดตัว 2 ระยะ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

7. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน

8. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น

9. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

10. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

11. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

12. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

13. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

14. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ชิปในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)

15. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมารายงานตัวเพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

16. นักวิ่งที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนการสมัครอย่างเป็นทางการเท่านั้น

17. การประท้วงผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการภายในเวลา 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด

18. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

19. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุดกติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

3. ผู้สมัครต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยนับจากปีที่แข่งขัน ลบ ปีเกิด (เช่น ปี 2561 – 2544 = 17 ปี)

4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัคร

5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลแจ้งขํอมูล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง

7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน

8. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

9. ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในปีถัดไป นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

10. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

11. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

12. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

รางวัล


สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

1. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประเภททั่วไป (Overall) ลำดับที่ 1, 2, 3 ชาย และหญิง

2. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประเภทรุ่นอายุ (Age Group) ลำดับที่ 1, 2, 3 ชาย และหญิง

ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้ว จะไม่ได้รับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุอีกเงินรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก (Top100) ชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้

ลำดับที่ เงินรางวัล (บาท)
1 100,000*
2 30,000*
3 10,000*
4-20 3,000*
21-40 2,500*
41-60 2,000*
61-80 1,500*
81-100 1,000*

รางวัลเงินสดจะต้องถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายของรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก (Top100) ชายและหญิง จะได้รับของรางวัล เป็นหมวก (Visor) ปักอันดับที่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ของรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย 3 คนแรกประเภททั่วไป (Overall) ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลพิเศษจาก SAMSUNG

สถานที่แข่ง


จุดปล่อยตัวอยู่บริเวณถนนด้านข้างฝั่งตะวันตกของสนามศุภชลาศัย – ประตูนิมิบุตร – ถนนพระรามที่ 1 – ถนนบรรทัดทอง – ถนนพระรามที่ 4 – วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ –วกกลับเข้าสู่พระราม 4 อีกครั้ง – เลี้ยวซ้ายแยกวิทยุ –ถนนวิทยุ- เลี้ยวซ้ายสู่ถนนเพลินจิต –แยกราชประสงค์ – แยกปทุมวัน – เข้าเส้นชัยในสนามศุภชลาศัย


การเดินทาง


นักวิ่งสามารถเดินทางมายังสนามศุภชลาศัย ได้โดยใช้บริการรถเมล์สาย 204 ลงตรงหน้าป้ายสนามศุภชลาศัย สายรถเมล์ใกล้เคียง อาทิเช่น รถเมล์สาย 29, 34, 36, 172, 542 ฯลฯ ให้ลงป้ายมาบุญครอง แล้วเดินขึ้นมายังเเยกปทุมวันแล้วเลี้ยวซ้าย

สินค้า


หมวก Visor

หมวก Visor 10K ออกแบบมาเพื่อ ปกป้องดวงตาจากแสงอาทิตย์ เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ช่วยการระบายอากาศ น้ำหนักเบาใส่สบาย วัสดุในการผลิตรูปแบบเดียวกับหมวกในงานแข่งขันระดับโลก สามารถใช้ได้ทั้งในการเเข่งขัน ชีวิตประจำวันเเละการฝึกซ้อมหมวก Cap

รูปทรงของหมวก ได้รับการออกแบบโดยการผสมไลฟ์สไตล์ระหว่าง Hiphop และ Athletic ทำให้มีความทันสมัยปนความเท่ห์ ใส่แล้วอินเทรนสุดๆจัดโดย


บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)